Celem działania Klubu jest podnoszenie poziomu sportowego, upowszechnianie i popularyzacja kiteboardingu w Polsce.

2. Klub realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1/ organizowania współzawodnictwa sportowego na terenie kraju,

2/ udziału i współudziału w organizowaniu szkolenia i doszkalania zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów,
3/ inicjowania i prowadzenia działalności informacyjnej na temat kiteboardingu,
6/ sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez członków Klubu statutu, uchwał władz oraz zasad uprawiania kiteboardingu,
7/ prowadzenia działalności promocyjnej w zakresie kiteboardingu,

8/ współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach popierania rozwoju kiteboardingu,

9/ wspierania członków Klubu w realizacji celów statutowych,

10/ popularyzacji dobrych obyczajów kiteboardingowych,

11/ ustalania kalendarza imprez,

12/ wskazywania kandydatów do kadry narodowej,

13/ prowadzenia szkolenia kiteboardingowego, organizacji zawodów ,regat, obozów, pokazów, kursów, warsztatów i odczytów,

14/ prowadzenia własnych ośrodków kiteboardingowych,

15/ współdziałania z międzynarodowymi organizacjami kiteboardingowymi oraz udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

16/ popierania wszelkich form działalności kulturalnej związanej z kiteboardingiem,

17/ prowadzenia działalności wydawniczej na potrzeby Klubu i jego członków, a także inicjowania i popierania wydawania czasopism i podręczników o tematyce kiteboardingowej,

18/ popierania rozwoju kiteboardingu wśród młodzieży,

19/ prowadzenia statystyk działalności w kiteboardingu i analizowania jej wyników,

20/ wspierania organizowania nowych klubów kiteboardingowych,

21/ realizacji zadań – ze swego zakresu działania – zleconych przez administrację rządową i samorządową,

22/ prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

23/ rozstrzygania sporów pomiędzy członkami klubu,

24/ aktywnego popierania wprowadzenia kiteboardingu na Igrzyska Olimpijskie.

Klub może zatrudniać pracowników.

Klub może prowadzić działalność gospodarczą.