Statut

STATUT

Polskiego Klubu Sportowego Kiteboardingu Fly Big Air

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.
§ 1

Polski Klub Sportowy Kiteboardingu Fly Big Air (w skrócie PKSK), zwany dalej Klubem a w kontaktach międzynarodowych Polish Kiteboarding Sport Club (w skrócie “PKSC”) jest Klubem na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), dalej Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

 1. Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz.1050 t.j.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 3
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Warszawa

§ 4
Klub może być członkiem lub współpracować z organizacjami międzynarodowymi lub krajowymi.

§ 5

Klub posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 6

 1. Celem działania Klubu jest podnoszenie poziomu sportowego, upowszechnianie i popularyzacja kiteboardingu w Polsce.

 2. Klub realizuje swoje cele poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1/ organizowania współzawodnictwa sportowego na terenie kraju lub udział swoich członków we współzawodnictwie organizowanym przez inne podmioty,

2/ udziału i współudziału w organizowaniu szkolenia i doszkalania zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów,

3/ inicjowania i prowadzenia działalności informacyjnej na temat kiteboardingu,
4/ sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez członków Klubu statutu, uchwał władz oraz zasad uprawiania kiteboardingu,

5/ prowadzenia działalności promocyjnej w zakresie kiteboardingu,

6/ współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach popierania rozwoju kiteboardingu,

7/ wspierania członków Klubu w realizacji celów statutowych,

8/ popularyzacji dobrych obyczajów kiteboardingowych,

9/ ustalania kalendarza imprez organizowanych przez Klub,

10/ prowadzenia szkolenia kiteboardingowego, organizacji zawodów ,regat, obozów, pokazów, kursów, warsztatów i odczytów,

11/ prowadzenia własnych ośrodków kiteboardingowych,

12/ współdziałania z międzynarodowymi organizacjami kiteboardingowymi oraz udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

13/ popierania wszelkich form działalności kulturalnej związanej z kiteboardingiem,

14/ prowadzenia działalności wydawniczej na potrzeby Klubu i jego członków, a także inicjowania i popierania wydawania czasopism i podręczników o tematyce kiteboardingowej,

15/ popierania rozwoju kiteboardingu wśród młodzieży,

16/ prowadzenia statystyk działalności w kiteboardingu i analizowania jej wyników,

17/ wspierania organizowania nowych klubów kiteboardingowych,

18/ realizacji zadań – ze swego zakresu działania – zleconych przez administrację rządową i samorządową,

19/ prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

20/ aktywnego popierania wprowadzenia kiteboardingu na Igrzyska Olimpijskie.

 1. Klub może zatrudniać pracowników.

 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

 3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1) 93.12.Z Działalność klubów sportowych,

2) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,

3) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

4) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

5) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

6) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

7) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

8) 58.13.Z Wydawanie gazet,

9) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

10) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 7

Członkowie Klubu dzielą się na: zwyczajnych, honorowych, oraz wspierających.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne mające cele nie zarobkowe, przyjęte w poczet członków Klubu przez Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów.

 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne mające cele zarobkowe, zainteresowane realizacją celów statutowych Klubu, deklarujące wsparcie dla Klubu. Tytuł członka wspierającego nadaje Zarząd Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1/ uczestniczenia w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, osobiście lub poprzez wyznaczonych przez siebie Delegatów, jeśli Statut tak stanowi,

2/ zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Klubu,

3/ uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub.

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu oraz do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem doradczym.

§ 10

 1. Członkowie Klubu zobowiązani są do:
  1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego kiteboardingu,

2/ przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.

 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto do opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych przez Zarząd natomiast członkowie wspierający – do wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Klubu świadczeń.
 2. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

§ 11

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1/ skreślenia na wniosek zainteresowanego zgłoszony na piśmie do Zarządu,

2/ wykluczenia na mocy uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,

3/ skreślenia przez Zarząd w przypadku nie przejawiania działalności merytorycznej lub zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 1. Członek klub może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień statutu i uchwał Klubu.

 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym (do 180 dni) pozbawieniu członka klubu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie imprez sportowych.

 3. Za nieprzestrzeganie przez członków Klubu statutu Klubu, naruszanie zasad współżycia społecznego i działania na szkodę Klubu, Klub ma prawo także do udzielenia kar: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka lub wydalenia z Klubu.

 4. Klub ma prawo wyróżniania swoich członków oraz występować o nadanie im odznaczeń resortowych i państwowych.

§ 12

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, skreśleniu, nałożeniu kary lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu wraz z jej uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, który ma prawo zmienić swoje stanowisko w sprawie. Uchwała jest skuteczna od chwili jej podjęcia przez Zarząd.

Rozdział IV
Władze Klubu. Przepisy ogólne

§ 13

 1. Władzami Klubu są:

1/ Walne Zebranie Delegatów,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest łączna i trwa 4 lata. Koniec kadencji mija wraz ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów za ostatni rok obrotowy.

 2. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, organ którego skład uległ zmniejszeniu dokonuje kooptacji. Liczba dokooptowanych członków danego organu nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby jego członków pochodzących z wyboru.

 3. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

1/ rezygnacji z mandatu,

2/ śmierci członka,

3/ odwołania przez Walne Zebranie Delegatów.

Walne Zebranie Delegatów

§ 14

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów, jeżeli liczba członków Klubu przekroczy 100 członków. W dalszej części nazwane łącznie jako Walne Zgromadzenie Delegatów.

 2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

 3. W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą Członkowie Klubu lub Delegaci, wskazywani przez członków zwyczajnych przy okazji przystępowania do Klubu, mając na względzie ust. 1.

 4. Liczba delegatów jest uzależniona od liczby członków zwyczajnych Klubu i stanowi odpowiednią proporcję Delegatów na członków zwyczajnych wedle następującej proporcji:

1/ 10 Delegatów do 100 członków zwyczajnych

2/ 12 Delegatów do 200 członków zwyczajnych

3/ 15 delegatów powyżej 200 członków zwyczajnych

 1. Członek zwyczajny może dokonać zmiany delegata każdego roku w miesiącu grudniu, składając w tym względzie stosowne pisemne lub mailowe oświadczenie woli.

 2. Aby zostać delegatem należy uzyskać co najmniej 50 głosów- deklaracji członków zwyczajnych Klubu wskazujących kandydata na Delegata. W przypadku większej liczby osób wskazywanych jako Delegatów w wyborze Delegata decyduje największa liczba oddanych głosów członków zwyczajnych aż do osiągnięcia pełnej listy Delegatów.

 3. Delegatem może być wyłącznie członek zwyczajny Klubu.

 4. Kadencja Delegata jest wspólna z kadencją Zarządu Klubu.


§15

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1/ uchwalanie generalnych kierunków działalności Klubu,

2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Klubu,

3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4/ wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

5/ nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,

6/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Klubu,

7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, skreślenia, nałożenia kary, zawieszenia w prawach członka Klubu.

§ 16

W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym – delegaci członkowie zwyczajni Klubu,

2/ z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, niebędący delegatami oraz zaproszeni goście.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się w siedzibie Klubu lub w innym wskazanym przez Zarząd mieście.

 2. Dopuszcza się możliwość odbywania Walnego Zebrania Delegatów w trybie porozumiewania się na odległość poprzez odpowiednie środki komunikacji teleinformatycznej, które będą spełniały wszelkie niezbędne cechy w zakresie odbywania się tego rodzaju zgromadzeń w ramach przepisów powszechnie obowiązujących, wskazywanych przez Polskie Związki Sportowe oraz umożliwiające realizację celów Statutowych Klubu.

§ 18

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd zawiadamia członków Klubu co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania, umieszczając informację na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz rozsyłając maile, na wskazany przez członków adres mailowy.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 20 % liczby delegatów, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Klubu, podejmowanych większością 2/3 głosów.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Klubu w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 2. Terminy Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Zarząd Klubu

§ 20

 1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu i do 2 Wiceprezesów.

 2. Prezes Zarządu wybierany jest w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zebranie Delegatów. Po wyborze Prezesa Zarządu następuje wybór pozostałych członków organów władz Związku.

 3. Pierwszy Zarząd powstaje z Założycieli Klubu, na zebraniu założycielskim Klubu.

 4. Klub reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub Wiceprezesi łącznie. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest działanie Prezesa Zarządu.

 5. Kadencja Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu jest łączna i wynosi 4 lata.

§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,

3/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4/ uchwalanie kalendarza sportowego, szczegółowych planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia,

5/ uchwalanie regulaminów Klubu,

6/ przystępowanie do innych organizacji,

7/ rozporządzania majątkiem Klubu do wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

8/ uchwalanie wysokości i terminu zapłaty składek członkowskich,

9/ powoływanie komisji problemowych i innych organów doradczych Klubu.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.
 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pomocą środków teleinformatycznych, bez konieczności osobistego stawiennictwa.

Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów.
 2. Komisja Rewizyjna prowadzi bieżącą i roczną kontrolę działalności Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania ze swej działalności oraz zgłasza wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.
 5. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna przedkłada protokoły z przeprowadzonych kontroli Zarządowi, żądając wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się za pomocą środków teleinformatycznych, bez konieczności osobistego stawiennictwa

 9. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest łączna i trwa 4 lata.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze Klubu składają się:

1/ składki członków Klubu oraz świadczenia członków wspierających,

2/. Dotacje, darowizny,

3/ dochody z działalności gospodarczej, jeśli takową Klub prowadzi,

4/ wpływy uzyskane z odpłatnej działalności statutowej.

§ 24

 1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

§ 25

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Zarządowi.