Cele

1/ organizowania współzawodnictwa sportowego na terenie kraju lub udział swoich członków we współzawodnictwie organizowanym przez inne podmioty,

2/ udziału i współudziału w organizowaniu szkolenia i doszkalania zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów,

3/ inicjowania i prowadzenia działalności informacyjnej na temat kiteboardingu,
4/ sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez członków Klubu statutu, uchwał władz oraz zasad uprawiania kiteboardingu,

5/ prowadzenia działalności promocyjnej w zakresie kiteboardingu,

6/ współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach popierania rozwoju kiteboardingu,

7/ wspierania członków Klubu w realizacji celów statutowych,

8/ popularyzacji dobrych obyczajów kiteboardingowych,

9/ ustalania kalendarza imprez organizowanych przez Klub,

10/ prowadzenia szkolenia kiteboardingowego, organizacji zawodów ,regat, obozów, pokazów, kursów, warsztatów i odczytów,

11/ prowadzenia własnych ośrodków kiteboardingowych,

12/ współdziałania z międzynarodowymi organizacjami kiteboardingowymi oraz udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

13/ popierania wszelkich form działalności kulturalnej związanej z kiteboardingiem,

14/ prowadzenia działalności wydawniczej na potrzeby Klubu i jego członków, a także inicjowania i popierania wydawania czasopism i podręczników o tematyce kiteboardingowej,

15/ popierania rozwoju kiteboardingu wśród młodzieży,

16/ prowadzenia statystyk działalności w kiteboardingu i analizowania jej wyników,

17/ wspierania organizowania nowych klubów kiteboardingowych,

18/ realizacji zadań – ze swego zakresu działania – zleconych przez administrację rządową i samorządową,

19/ prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

20/ aktywnego popierania wprowadzenia kiteboardingu na Igrzyska Olimpijskie.